Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen  Diana Verstijnen en een cliënt waarop Diana Verstijnen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen
Diana Verstijnen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag  voorafgaande aan de afspraak aan Diana Verstijnen melden, dit kan uitsluitend per telefoon, schriftelijk, via email. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Diana Verstijnen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling
Diana Verstijnen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in de folders en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. In goed overleg kan het via bank/giro overgemaakt worden.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Diana Verstijnen van alle gegevens, waarvan Diana Verstijnen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Diana Verstijnen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Diana Verstijnen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding
Diana Verstijnen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Diana Verstijnen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid
Diana Verstijnen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Diana Verstijnen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Diana Verstijnen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.


8. Beschadiging & diefstal
Diana Verstijnen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diana Verstijnen meldt diefstal altijd bij de politie.


9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Diana Verstijnen. Diana Verstijnen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Diana Verstijnen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.


10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Diana Verstijnen het recht de cliënt de afspraak te annuleren zonder opgaaf van redenen.


11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Diana Verstijnen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.