Certificeringen

Provoet

Is de landelijke organisatie voor de voetverzorger/pedicure. Zij bevordert de kwaliteit van de voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland.

ProVoet kent drie verschillende soorten pedicures onder haar leden. Voor welke voetproblemen kunt u nu bij welke pedicure terecht? Hieronder een uitleg.

Pedicure

De pedicure (MBO niveau 3) verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt zij of hij de nagels en verwijdert eelt en - indien aanwezig - likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zonodig blauwdrukken. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

Gespecialiseerd pedicure

De pedicure die een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' en/of 'voetverzorging bij reumapatiënten bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan in de genoemde onderwerpen. De pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts.

Medisch pedicure

De medisch pedicure (MBO niveau 4) is breed opgeleid. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen, deze kunnen o.a. ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. Daarmee vergroot zij de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Pedicures aangesloten bij ProVoet zijn altijd gediplomeerd en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures, heeft 12.500 leden (januari 2009) en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. De professionele pedicure herkent u dus aan het ProVoet-logo.

Kwaliteitsbewaking

Gespecialiseerd en medisch pedicures kunnen zich registreren in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Staat de pedicure geregistreerd, dan voldoet zij aan de onderstaande kwaliteitsnormen:

  • Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu

  • Het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence bases Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen

  • Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

  1. Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma

  2. Code van het voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep

  3. Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen

  4. Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied

Het kwaliteitsregister en dus ook de toelatingsvoorwaarden zijn op bovengenoemde pijlers gebaseerd.